Băng Đăng Hồng Phúc được lựa chọn như ưu tiên hàng đầu của các công ty sự kiện ở Việt Nam trong triển khai các sự kiện liên quan tới Băng Đăng cho nhãn hàng.