Chúng tôi biết bạn muốn xem mẫu trước khi thực hiện phiên bản chính, thế nên chúng tôi cũng thực hiện mẫu theo yêu cầu của bạn, nhưng bạn vui lòng thanh toán chi phí để Băng Đăng Hồng Phúc làm mẫu cho bạn.